Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Okružni privredni sud u
Trebinju

mail print fav manja slovaveca slova

Nadležnost Okružnog privrednog suda Trebinje

11.10.2011.

Nadležnosti sudova republike Srpske regulisane su Zakonom o sudovima Republike Srpske ("Službeni glasnik Republike Srpske" broj 111/04 i 115/04, 109/05, 37/06, 17/08, 119/08, 58/09 i 116/09).

 

Mjesna nadležnost Okružnog privrednog suda Trebinje

 

Okružni privredni sudovi, kao prvostepeni, osnivaju se za područje koje pokrivaju Okružni sudovi.

Sjedište Okružnih privrednih sudova je u Banjoj Luci, Bijeljini, Doboju, Trebinju i Istočnom Sarajevu.

Okružni privredni sud u Trebinju je mjesno nadležan za područje Okružnog suda u Trebinju, to jeste za područje Osnovnih sudova u Trebinju i Foči.

Okružni privredni sud Trebinje pokriva područja opština: Trebinje, Ljubinje, Berkovići, Bileća, Istočni Mostar, Nevesinje, Gacko,  Foča, Kalinovik i Čajniče.

 

Stvarna nadležnost okružnih privrednih sudova

 

Okružni privredni sudovi u prvom stepenu odlučuju:

 

a) u parničnim i vanparničnim sporovima koji se odnose na prava i obaveze po osnovu

pravnog prometa robe, usluga, vrijednosnih papira, vlasničkih i drugih stvarnih prava na

nekretninama, kao i na prava i obaveze proistekle iz vrijednosnih papira, u kojima su obje

stranke u postupku pravno ili fizičko lice, koje u svojstvu samostalnog preduzetnika i u

drugom svojstvu obavlja privrednu ili drugu registrovanu djelastnost u vidu osnovnog ili

dopunskog zanimanja;

b) u sporovima koji se odnose na brodove i na plovidbu na moru i na nutrašnjim

vodama, kao i u sporovima na koje se primjenjuje plovidbeno pravo, osim sporova o prevozu

putnika;

v) u sporovima koji se odnose na avione, kao i u sporovima na koje se primjenjuje

vazduhoplovno pravo, osim sporova o prevozu putnika;

g) u sporovima iz autorskog prava, srodnih prava i prava industrijske svojine;

d) u sporovima nastalim povodom djela za koje se tvrdi da predstavljaju nelojalnu

konkurenciju ili monopolistički sporazum;

đ) u postupcima stečaja i likvidacije, u skladu sa zakonom, kao i svim sporovima koji

nastanu u toku i povodom sporovođenja postupka stečaja i likvidacije;

e) u poslovima registracije pravnih lica ili samostalnih preduzetnika uređenih

Zakonom o upisu poslovnih subjekata u sudski registar;

ž) o sprovođenju izvršnog postupka po pravosnažnim presudama privrednih sudova;

z) o određivanju mjera osiguranja;

i) o pružanju pravne pomoći sudovima u Republici Srpskoj i Bosni i Hercegovni iz

svoje nadležnosti;

j) o vršenju poslova međunarodne pravne pomoći iz svoje nadležnosti;

k) o sporovima koji nastanu stranim ulaganjem;

l) o vršenju i drugih poslova uređenih zakonom.

 

 


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Srpskom

Povratak na vrh