• logo
 • osnovna stranica
 • Okružni privredni sud u Trebinju

  Idi na sadržaj
  BosanskiHrvatskiSrpskiСрпскиEnglish
 • Rad suda
 • Organizacija suda
 • Registar privrednih subjekata

  Registar privrednih subjekata

  23.03.2022.

  Okružni privredni sud u Trebinju u prvom stepenu odlučuje u poslovima registracije pravnih lica, a u skladu sa Zakonom o registraciji poslovnih subjekata u Republici Srpskoj („Sl. Glasnik RS“ 67/13, 15/16, 84/19).

  U skladu sa odredbama ovog Zakona u Registar poslovnih subjekata (u daljem tekstu: Registar) se obavezno upisuju svi oblici privrednih društava po odredbama Zakona o privrednim društvima, kao i drugi subjekti propisani posebnim zakonom.

  U Registar se upisuje se osnivanje subjekta upisa i promjene podataka od značaja za pravni promet subjekata upisa u skladu sa ovim zakonom (povezivanje i brisanje subjekta upisa; osnivanje, odnosno brisanje dijela subjekta upisa; sve statusne promjene, uključujući promjene oblika organizovanja subjekta; podaci o povezanim društvima; podaci o subjektu upisa koji su od značaja za pravni promet i njihova izmjena; podaci u vezi sa prestankom, stečajnim, odnosno likvidacionim postupkom; podaci o pokretanju postupka brisanja subjekta registracije, kao i drugi podaci utvrđeni ovim ili drugim zakonima).

  Pored navedenog, u Registar se upisuje i zabrana obavljanja djelatnosti i upisa drugih činjenica na osnovu pravosnažne odluke nadležnog organa, izrečene privremene mjere, odnosno zabilježbe o odlukama donesenim u skladu sa drugim propisima.

  Zakonom je propisan postupak jednošalterskog sistema pružanja usluga podnosiocima prijava.

  Postupak registracije pokreće se podnošenjem prijave za registraciju Agenciji za posredničke, informatičke i finansijske usluge (APIF) ili njenim organizacionim jedinicama, nezavisno od sjedišta subjekta upisa.

  Agencija prijavu u pisanom obliku sa dostavljenim dokumentima dostavlja odmah i bez
  odgađanja nadležnom registarskom sudu i nadležnom poreskom organu, pismenim i
  elektronskim putem na odlučivanje.

  Odluke donesene u postupke registracije (zaključak ili rješenje) sud dostavlja podnosiocu prijave putem APIF-a.

  Nakon upisa u Registar osnivanja, statusnih i drugih promjena, kao i podataka od značaja za
  pravni promet subjekta upisa, sud odgovarajući upis objavljuje u "Službenom glasniku Republike Srpske", a APIF na svojoj internet stranici.

  Registar izdaje i:

       - Izvode iz sudskog registra (aktuelni i istorijski),

       - Uvjerenje da se nad pravnim licem (privrednim subjektom) ne vodi stečajni postupak, kao ni postupak likvidacije, te da isto nije predmet proglašenja stečaja za izdavanje naloga za prisilnu likvidaciju ili

        - Uvjerenja o činjenicama upisanim u registar

   

  Aktuelni i istorijski izvod iz sudskog registra sud izdaje na zahtjev lica ovlašćenog za
  zastupanje subjekta upisa, odnosno člana organa upravljanja poslovnog subjekta, odnosno
  nadležnog državnog organa.

  Uvjerenje, odnosno potvrdu o činjenicama upisanim u Registar sud izdaje na pismeni zahtjev zainteresovanog lica.

  Zahtjevi za izdavanje izvoda i uvjerenja podnose se APIF-u, koji ih elektronskim
  putem prosljeđuje nadležnom registarskom sudu, a ove isprave podnosioci zahtjeva preuzimaju u
  APIF-u, uz dokaz uplate takse, ako je ona posebnim propisom predviđena.

  Uvid u isprave i druge akte iz zbirke isprava subjekta upisa može se izvršiti u kancelariji Registra, ako za to postoji opravdan pravni interes, uz odobrenje ovlašćenog lica i uz prisustvo ovlašćenog službenika suda, uz prethodnu najavu.

   

  727 PREGLEDA
  • 1 - 1 / 1
  • 1