• logo
 • osnovna stranica
 • Okružni privredni sud u Trebinju

  Idi na sadržaj
  BosanskiHrvatskiSrpskiСрпскиEnglish

  Javni poziv za dostavljanje ponuda

  01.04.2022.

  BOSNA I HERCEGOVINA

  REPUBLIKA SRPSKA

  OKRUŽNI PRIVREDNI SUD U TREBINJU

  Broj: 062-0-Su-22-000094/1

  Trebinje, 30.03.2022. godine

   

   U skladu sa članom 7. Pravilnika o postupku dodjele ugovora o uslugama iz Aneksa II dio B Zakona o javnim nabavkama („Sl. gl. BIH“ 66/16), objavljujemo

   

  Javni poziv za dostavljanje ponuda za nabavku usluga pranja službenog automobile u 2022. godini

    Ugovorni organ, Okružni privredni sud u Trebinju, pokrenuo je postupak za nabavku usluga pranja službenog automobila, te upućuje ovaj poziv za dostavu ponuda. Vrijednost nabavke je u skladu sa članom 87. stav (3) Zakona o javnim nabavkama i iznosi 100,00 KM, bez PDV-a. 

  1.      PREDMET NABAVKE:

   Predmet nabavke je ulsuga pranja službenog automobila JRJN 50112300-6.

   Detaljnije u obrascu broj 1. 

  2.      USLOVI NABAVKE:                                      

  -          Rok izvršenja: sukcesivno, po pozivu Ugovornog organa 

  -          Način i uslovi plaćanja: Plaćanje putem Trezora RS, nakon ispostavljene fakture. 

  -          Ponuda se dostavlja sa cijenom u konvertibilnim markama (KM) u kojoj moraju biti uračunati svi troškovi i porezi.

   -          Rok za dostavljanje ponuda: 15.04.2022. do 12h.

    Način dostavljanja ponude: putem pošte, faksa, elektronski (e-mail)

  -          Adresa za dostavljanje ponuda: 

  Adresa: Vuka Karadžića broj 6

  Faks: 059/245-330

  e-mail: tamara.bodiroga@pravosudje.ba 

  3. KRITERIJ ZA IZBOR PONUDE:

      - najniža cijena

   4. NAČIN I USLOVI PLAĆANJA 

  -          Plaćanje se vrši putem Trezora RS, nakon ispostavljene fakture, a u skladu sa Zakonom o rokovima izmirenja novčanih obaveza u komercijalnim transakcijama ("Sl. glasnik RS", br. 31/2018).

  -          Ponuda se dostavlja sa cijenom u konvertibilnim markama (KM) u kojoj moraju biti uračunati svi troškovi i porezi.-           

  -          5. SASTAVNI DIJELOVI PONUDE

   

  -          Obrazac za dostavljanje ponude - usluge, 

  -          obrazac za cijenu ponude – usluge, 

  -          Dokaz o registrovanoj djelatnosti ili posebnu izjavu ili potvrdu nadležnog organa kojom se dokazuje pravo za obavljanje profesionalne djelatnosti, koja je u vezi sa predmetom nabavke (dostavlja izabrani ponuđač).

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   


   

   

  Prikazana vijest je na:
  128 PREGLEDA
  Kopirano
  Povratak na vrh

  Javni poziv za dostavljanje ponuda

  01.04.2022.

  BOSNA I HERCEGOVINA

  REPUBLIKA SRPSKA

  OKRUŽNI PRIVREDNI SUD U TREBINJU

  Broj: 062-0-Su-22-000094/1

  Trebinje, 30.03.2022. godine

   

   U skladu sa članom 7. Pravilnika o postupku dodjele ugovora o uslugama iz Aneksa II dio B Zakona o javnim nabavkama („Sl. gl. BIH“ 66/16), objavljujemo

   

  Javni poziv za dostavljanje ponuda za nabavku usluga pranja službenog automobile u 2022. godini

    Ugovorni organ, Okružni privredni sud u Trebinju, pokrenuo je postupak za nabavku usluga pranja službenog automobila, te upućuje ovaj poziv za dostavu ponuda. Vrijednost nabavke je u skladu sa članom 87. stav (3) Zakona o javnim nabavkama i iznosi 100,00 KM, bez PDV-a. 

  1.      PREDMET NABAVKE:

   Predmet nabavke je ulsuga pranja službenog automobila JRJN 50112300-6.

   Detaljnije u obrascu broj 1. 

  2.      USLOVI NABAVKE:                                      

  -          Rok izvršenja: sukcesivno, po pozivu Ugovornog organa 

  -          Način i uslovi plaćanja: Plaćanje putem Trezora RS, nakon ispostavljene fakture. 

  -          Ponuda se dostavlja sa cijenom u konvertibilnim markama (KM) u kojoj moraju biti uračunati svi troškovi i porezi.

   -          Rok za dostavljanje ponuda: 15.04.2022. do 12h.

    Način dostavljanja ponude: putem pošte, faksa, elektronski (e-mail)

  -          Adresa za dostavljanje ponuda: 

  Adresa: Vuka Karadžića broj 6

  Faks: 059/245-330

  e-mail: tamara.bodiroga@pravosudje.ba 

  3. KRITERIJ ZA IZBOR PONUDE:

      - najniža cijena

   4. NAČIN I USLOVI PLAĆANJA 

  -          Plaćanje se vrši putem Trezora RS, nakon ispostavljene fakture, a u skladu sa Zakonom o rokovima izmirenja novčanih obaveza u komercijalnim transakcijama ("Sl. glasnik RS", br. 31/2018).

  -          Ponuda se dostavlja sa cijenom u konvertibilnim markama (KM) u kojoj moraju biti uračunati svi troškovi i porezi.-           

  -          5. SASTAVNI DIJELOVI PONUDE

   

  -          Obrazac za dostavljanje ponude - usluge, 

  -          obrazac za cijenu ponude – usluge, 

  -          Dokaz o registrovanoj djelatnosti ili posebnu izjavu ili potvrdu nadležnog organa kojom se dokazuje pravo za obavljanje profesionalne djelatnosti, koja je u vezi sa predmetom nabavke (dostavlja izabrani ponuđač).