Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Sudska policija
Federacije Bosne i Hercegovine

Održan Stručni kolegij Sudske policije Federacije Bosne i Hercegovine

01.07.2019.

Dana 27. i 28.06.2019. godine je u Lukavcu održan Stručni kolegij rukovodnih službenika Sudske policije Federacije Bosne i Hercegovine, kojem su prisustvovali predsjednik Vrhovnog suda Federacije BiH, glavni zapovjednik Sudske policije Federacije BiH, pomoćnici glavnog zapovjednika i zapovjednici odjeljenja sudske policije.

Na kolegiju je analiziran rad Sudske policije Federacije BiH za protekli period tekuće godine, sa akcentom na operativne aktivnosti, analizu upotrebe sredstava prinude, kao i analizu izvršenih kontrolno – nadzornih djelatnosti.

Predsjednik Vrhovnog suda Federacije BiH je nakon izvršene analize ukazao da se sveukupan rad i radni rezultati Sudske policije Federacije Bosne i Hercegovine u proteklom periodu ove godine mogu ocijeniti visokom ocjenom, što je posebno značajno imajući u vidu obim i složenost poslova, odgovornosti i činjenicu da sudska policija svoje poslove izvršava sa nedovoljnim personalnim i materijalno tehničkih kapacitetima.

Glavni zapovjednik Sudske policije Federacije BiH je tokom izlaganja ukazao na najbitnije detalje implementacije Plana i programa rada Sudske policije Federacije BiH za 2019. godinu, kojom prilikom je posebno naglasio na potrebu pojačanog angažmana kako rukovodnih službenika, tako svih drugih službenika sudske policije kako bi se unaprijedila organizacija i rezultati rada Sudske policije Federacije BiH, a sve u cilju izvršenja operativnih aktivnosti, odnosno naredbi sudova i tužilaštava, stvaranja potrebnog sigurnosnog ambijenta u radu pravosudnih institucija i nositelja pravosudnih funkcija, te održavanja potrebnog nivoa radne discipline u organizacionim jedinicama.

Također, tokom tematskog dijela stručnog kolegija prisutni su razmatrali prijedloge podzakonskih akata čije donošenje je predviđeno u narednom periodu, i to prijedlogu Etičkog kodeksa ponašanja službenika sudske policije, Pravilnika o ocjenjivanju službenika sudske policije i Pravilnika o nagradama u Sudskoj policiji Federacije BiH.

Tokom diskusije o prijedlogu Pravilnika o nagradama u Sudskoj policiji Federacije BiH prisutni na sastanku su donijeli zaključak da se kao relevantan datum za obilježavanje Dana Sudske policije Federacije BiH koristi 10. oktobar, tj. datum kada je Zakon o sudskoj policiji objavljen u Službenim novinama Federacije BiH. Također, a imajući u vidu da je 2019. godine punih 20 godina od početka rada prvih organizacionih jedinica i službenika sudske policije u istom povodu će se po prvi puta planirati organiziranje svečanosti u povodu obilježavanja Dana Sudske policije.

Na kraju, usaglašena je potreba za programiranjem i planiranjem aktivnosti koje će za cilj imati jačanje kapaciteta sudske policije sa posebnim akcentom na personalno i materijalno tehničko jačanje, a koji će rezultirati povećanjem efikasnosti u radu i stvaranjem adekvatnog sigurnosnog ambijenta u radu pravosudnih institucija.


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Bosanskom

Povratak na vrh

Prateće fotografije

1.-DSC_0012.JPG

5.-DSC_0015.JPG

3.-DSC_0005.JPG

Ostale fotografije